20 mars 2020

Vårstädning lördag 25 april kl 10 - 13

Föreningen planerar vårens städdag att hållas den 25 april.

Vi hjälps åt att städa upp såväl utomhus som inomhus i våra gemensamma
utrymmen. Som vanligt avslutar vi med korvgrillning och trevlig samvaro
på gården. Alla medlemmar är välkomna - trädgårdsverktyg finns, men ta
med handskar!

Speciellt viktigt är det att alla "extra" sparade saker som hamnat på vinden
kommer bort, eftersom vi behöver utrymmet när vissa källarkontor ska vara
utrymda i augusti.

En container kommer att vara uppställd utanför porten från och med
fredag 24 april  till och med söndag 26 april.

Med tanke på omständigheterna kring Corona-viruset kan datumet komma att
flyttas. Meddelande om detta kommer då att skickas ut.

4 mars 2020

Pannskorstenen måste åtgärdas

Putsen på den gamla pannskorstenen på gårdssidan lossnar och faller ner.
För att åtgärda problemet långsiktigt har styrelsen i samråd med byggsak-
kunnig beslutat att riva skorstenen i höjd med takfoten. Krönet täcks därefter
med ny plåt.

Eftersom detta är en förändring av fastighetens fasad krävs byggnadslov
från Stockholms kommun, och ansökan om detta är inskickad. Entreprenör
är vidtalad, och arbetet sätter igång så snart alla handlingar är godkända.

Styrelsen återkommer med ytterligare information när tiden för byggstart
är känd.

Tätning av avloppsrören i källaren

Styrelsen har nu tecknat kontrakt med Svensk Röranalys AB för tätning,
s k relining, av avloppsrören i källaren. Arbetet påbörjas den 10 augusti,
vilket ger oss god tid för förberedelser.

En detaljerad tid- och åtgärdsplan tas fram av entreprenören i slutet av maj.
Styrelsen kommer därefter att informera varje medlem och hyresgäst om
hur arbetet påverkar var och en. Dessutom kommer ett informationsmöte
att hållas av styrelsen den 23 juni kl 18.00. Representanter från Svensk Röranalys
finns då på plats för att svara på frågor.

Arbetet förväntas pågå under 5-6 veckor, och under tiden kommer ett temporärt
avlopp att kopplas in. Det innebär att vi kan bo och leva som vanligt under
byggtiden. Ett undantag är tvättstugan som måste vara avstängd under del av denna
tid. Några källarförråd kommer också att behöva tömmas innan den 10 augusti.
Provisorisk yta för dessa förråd kommer att erbjudas under byggtiden.

1 mars 2020

Föreningsstämma 2020

Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 18 maj kl 19.00.
En formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras till
medlemmarna i god tid innan.