4 mars 2020

Pannskorstenen måste åtgärdas

Putsen på den gamla pannskorstenen på gårdssidan lossnar och faller ner.
För att åtgärda problemet långsiktigt har styrelsen i samråd med byggsak-
kunnig beslutat att riva skorstenen i höjd med takfoten. Krönet täcks därefter
med ny plåt.

Eftersom detta är en förändring av fastighetens fasad krävs byggnadslov
från Stockholms kommun, och ansökan om detta är inskickad. Entreprenör
är vidtalad, och arbetet sätter igång så snart alla handlingar är godkända.

Styrelsen återkommer med ytterligare information när tiden för byggstart
är känd.